Η εταιρεία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI ζητά να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Βάρδιας

Περιγραφή Θέσης

  • Ευθύνεται για την παρακολούθηση, συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. συστήματα και αυτοματισμός φωτισμού, ηλεκτρολογικοί πίνακες, μέση τάση, μετασχηματιστές, ηλεκτρολογικοί πίνακες κεντρικής και περιφερειακής διανομής και αυτοματισμοί λειτουργίας – έλεγχος κυκλωμάτων και λειτουργία PLC, γεννήτριες, UPS, BMS, RMS, τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο, σύστημα ανίχνευσης πυρός και προστασίας, ηχεία / εγκαταστάσεις ήχου και ανακοινώσεων, σύστημα ελέγχου κτιρίου με κάμερες, εξαερισμός και κλιματισμός, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αντλίες, κουζίνες, κλπ.), με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του τμήματος, τις επιταγές της νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης.
  • Βελτίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων, μελέτη και επίβλεψη νέων ηλεκτρομηχανολογικών έργων για επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού και υποβολή σχετικής πρότασης στον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης.
  • Ευθύνεται για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη λήψη μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης καθώς και για τη σχετική ενημέρωση του Προϊστάμενου Τμήματος Συντήρησης.
  • Ευθύνεται για τον έλεγχο των εργαλείων (που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο και τους υφισταμένους του) και τη διασφάλιση ότι όλα τα εργαλεία λειτουργούν σωστά και συντηρούνται όπως πρέπει.
  • Ενημερώνει τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης για υλικά / ανταλλακτικά που χρειάζεται για την εργασία του, προκειμένου να προβεί στην αντίστοιχη παραγγελία.
  • Επισκευάζει σε συνεργασία με τον Shift Mechanical Engineer τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό δεδομένου ότι διαθέτει τα ανταλλακτικά, τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική γνώση για την επισκευή, πχ. πλακέτες, μετασχηματιστές, κλπ.).

Τυπικά Προσόντα

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ΤΕΙ & Άδεια Α’ τάξης και νυν A.E.I. (πενταετούς φοίτησης)
  • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία και εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών
  • Γνώση αγγλικών & χειρισμού Η/Υ
  • Κατά προτίμηση, εμπειρία προγραμματισμού σε CAD, γνώσεις τεχνικού ασφαλείας, γνώση συστημάτων ελέγχου αυτοματισμών (BMS, RMS) – φιλοσοφία λειτουργίας, γνώση βασικών ηλεκτρολογικών υλικών, ικανότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών πλάνων, γνώση συστημάτων ελέγχου φωτισμού κτιρίων και μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης

Αποστολή Βιογραφικών: hr-career@clubhotelloutraki.gr