Η εταιρεία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI ζητά να προσλάβει:

Μηχανολόγο – Μηχανικό Βάρδιας

Περιγραφή Θέσης

 • Ευθύνεται για την παρακολούθηση και συντήρηση όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. κλιματισμός, παροχή νερού, αποχέτευση, πισίνες, πυρόσβεση, εξοπλισμός πλυντηρίων και κουζινών, δίκτυο ζεστού νερού και κλιματισμού, δίκτυο κρύου νερού και κλιματισμού, παραγωγή ατμού, διανομή αερίου, δίκτυο αποσκλήρυνσης νερού, κλπ.) με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του τμήματος, τις επιταγές της νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Προϊστάμενο Συντήρησης / Βοηθό Προϊσταμένου Συντήρησης.
 • Υποστηρίζει την εκπόνηση κατασκευών, κατασκευάζει και υλοποιεί μηχανολογικές εφαρμογές, σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Προϊστάμενο Συντήρησης / Βοηθό Προϊσταμένου Συντήρησης.
 • Βελτίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων, μελέτη και επίβλεψη νέων μηχανολογικών έργων για επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού και υποβολή σχετικής πρότασης στον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης.
 • Ευθύνεται για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη λήψη μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης καθώς και για τη σχετική ενημέρωση του Προϊστάμενου Τμήματος Συντήρησης.
 • Ευθύνεται για τον έλεγχο των εργαλείων (που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο και τους υφισταμένους του) και τη διασφάλιση ότι όλα τα εργαλεία λειτουργούν σωστά και συντηρούνται όπως πρέπει.
 • Ενημερώνει τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης για υλικά / ανταλλακτικά που χρειάζεται για την εργασία του, προκειμένου να προβεί στην αντίστοιχη παραγγελία.
 • Επισκευάζει σε συνεργασία με τον Shift Mechanical Engineer τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό δεδομένου ότι διαθέτει τα ανταλλακτικά, τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική γνώση για την επισκευή, πχ. πλακέτες, μετασχηματιστές, κλπ.).

Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ΤΕΙ & Άδεια Α’ τάξης και νυν A.E.I. (πενταετούς φοίτησης) ή κάτοχος άδειας μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία και εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών
 • Γνώση αγγλικών & χειρισμού Η/Υ
 • Κατά προτίμηση, εμπειρία προγραμματισμού σε CAD, γνώσεις τεχνικού ασφαλείας, γνώση συστημάτων ελέγχου αυτοματισμών (BMS, RMS) – φιλοσοφία λειτουργίας, γνώση βασικών ηλεκτρολογικών υλικών, ικανότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών πλάνων, γνώση συστημάτων ελέγχου φωτισμού κτιρίων και μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης

Αποστολή Βιογραφικών: hr-career@clubhotelloutraki.gr